• TIN TỨC & BÁO CÁO
 • UY QUYEN ĐHCD 2017                                  
  Thu moi                                                           
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                  
  Giay dang ky hop DHCD 2017                        
  Chuong trinh DHCD                                       
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich           
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                        
  BC ty le an tai chinh 2016                              
  BCKT 2016                                                   
  Thông báo kết quả giao dịch
                                
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                  
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                
  BCTC ban nien soat xet 2016                          
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016                  
  BCTLATTC 31122015                                      
  BCTC KToan 2015                                          
  BCTC30062015                                               
  BCTLATTC30062015                                        
  BCKQGD PSI của CĐNB                                 
  BCKQGDSHB của người có liên quan               
  TBGDPSI Của CDNB                                       
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan    
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan    
  SHF BCTC da kiem toan 2014                         
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan                  
  BCTC Q3                                                      
  SHF _ BCTC bán niên 2014 soát xét               
  SHF BC  TLATTC bán niên soát xét 2014           

  Lưu chuyển tiền tệ quý II                                

  Cân đối kế toán quý II                                     

  Kết quả kinh doanh quý II                               

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính SHF 2013        

  Báo cáo tài chính SHF 31.12.2013-v3              

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Nguyễn Ngọc Nghị  

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư

  Lưu Nguyễn Chí Nhân                                    

  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông                      

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn  

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính 30-6-2013                

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính SHF - 31.12.2012     

  BCTC đã được xét 2013                                  

  Báo cáo tài chính SHF - 31.12.2012                 

  Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013            

  SHF vĩ mô tháng 12 năm 2012                         

  Thông báo SHF chuyển về 165 Bà Triêu            

  Giấy phép điều chỉnh số 55                             

  KQKDQ3.2012                                               
  SHF bản tin hàng tuần 09.10.2012                   

  SHF bản tin hàng tuần 17.09.2012                   
  SHF bản tin hàng tuần 27.08.12                       
  SHF bản tin hàng tuần 20.08.12                       
   
  Tin tức và Báo cáo ngày 13.8.2012                       
  August 6th newslettte
  r
                                       
  SHF newslett                                                  
  Thư mời họp DHCD lần thứ 5                           
  Uỷ quyền ĐHCD_2012                                      

 • GIỚI THIỆU SHF
 • Thành lập năm 2008, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF) mong muốn tạo ra sự tăng trưởng cao và bền vững về vốn đầu tư cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp gồm: Quản lý quỹ đầu tư; Quản lý danh mục đầu tư và Tư vấn đầu tư.
  Cổ đông của SHF là các tập đoàn lớn, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Do đó SHF có thể cung cấp cho khách hàng các cơ hội đầu tư riêng biệt, với khả năng sinh lời cao, đặc biệt trong các lĩnh vực: khai thác than, khoáng sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, bất động sản, quản lý cảng biển, dự án cao su … cũng như các dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện khác.
  Tới ngày 30.6.2011, tổng tài sản quản lý của SHF đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.