• TIN TỨC & BÁO CÁO
 • Báo cáo TC 30.06.2017                                   
  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm
  Quyet dinh giai the shf                                     
  Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
  phuong an giai the                                           
  CBTT24-giai the shf                                         
  Cong bo thong tin                                            
  Nghi quyet DHDCD 2017                                  
  UY QUYEN ĐHCD 2017                                  
  Thu moi                                                          
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                    
  Giay dang ky hop DHCD 2017                          
  Chuong trinh DHCD                                          
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich             
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                          
  BC ty le an tai chinh 2016                                
  BCKT 2016                                                     
  Thông báo kết quả giao dịch
                                   
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                     
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                  
  BCTC ban nien soat xet 2016                            
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016               
  BCTLATTC 31122015                                   
  BCTC KToan 2015                                         
  BCTC30062015                                              
  BCTLATTC30062015                                      
  BCKQGD PSI của CĐNB                              
  BCKQGDSHB của người có liên quan       
  TBGDPSI Của CDNB                                     
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan       
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan   
  SHF BCTC da kiem toan 2014                    
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan          
  BCTC Q3 
  SHF _ BCTC bán niên 2014 soát xét 
  SHF BC  TLATTC bán niên soát xét 2014        

  Lưu chuyển tiền tệ quý II                                

  Cân đối kế toán quý II                                     

  Kết quả kinh doanh quý II                               

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính SHF 2013        

  Báo cáo tài chính SHF 31.12.2013-v3              

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Nguyễn Ngọc Nghị  

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư

  Lưu Nguyễn Chí Nhân                                    

  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông                      

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn  

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính 30-6-2013                

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính SHF - 31.12.2012     

  BCTC đã được xét 2013                                  

  Báo cáo tài chính SHF - 31.12.2012                 

  Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013            

  SHF vĩ mô tháng 12 năm 2012                         

  Thông báo SHF chuyển về 165 Bà Triêu            

  Giấy phép điều chỉnh số 55                             

  KQKDQ3.2012                                               
  SHF bản tin hàng tuần 09.10.2012                   

  SHF bản tin hàng tuần 17.09.2012                   
  SHF bản tin hàng tuần 27.08.12                       
  SHF bản tin hàng tuần 20.08.12                       
   
  Tin tức và Báo cáo ngày 13.8.2012                       
  August 6th newslettte
  r
                                       
  SHF newslett                                                  
  Thư mời họp DHCD lần thứ 5                           
  Uỷ quyền ĐHCD_2012                                      

 • TIn tức và báo cáo
 • QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich  

  CBTT24h chuyen nhuong T&T               

  BCTLATTC 31122015                          

  BCTC KToan 2015                               

  SHF BCTC da kiem toan 2014

  SHF BCTC da kiem toan 2014

  Kết quả kinh doanh quý II

  Cân đối kế toán quý II 
  Lưu chuyển tiền tệ quý II
  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính SHF 2013
  Báo cáo tài chính SHF 31.12.2013-v3

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Lưu Nguyễn Chí Nhân

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Nguyễn Ngọc Nghị
  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính 30-6-2013

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính SHF - 31.12.2012
  BCTC đã được xét 2013
  Báo cáo tài chính SHF - 31.12.2012
  Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013
  SHF vĩ mô tháng 12 năm 2012

  Report on change in ownership of major sharehoder 

  Financial Report SHF - 31.12.2012  
  SHF Macro Note December 2012
  Thông báo SHF chuyển về 165 Bà Triêu
  Giấy phép điều chỉnh số 55
  KQKDQ3.2012
  SHF bản tin hàng tuần 09.10.2012
  SHF bản tin hàng tuần 17.09.2012 
  SHF bản tin hàng tuần 27.08.12
  SHF bản tin hàng tuần 20.08.12 
  Tin tức và Báo cáo ngày 13.8.2012
  August 6th newslettter  
  SHF newslett 
  Thư mời họp DHCD lần thứ 5
  Uỷ quyền ĐHCD_2012
  SHF Chương trình báo cáo_2012  
  SHF_Weekly_Newsletter_4.16.2012
  SHF_Weekly_Newsletter_4.9.2012           
  SHF weekly newsletter 03.26.12     
  SHF Weekly Newsletter 27.2.2012
  WEEKLY NEWSLETTER Feb/20/2012
  SHF_Report_V01_W1.11.2011  
  SHF_Report_V01_W2.11.2011 
  SHF_Report_V01_W3.11.2011   
  SHF_Report_V01_W4.11.2011   
  SHF_Report_V01_W5.11.2011  
  SHF_Report_V01_W2.12.2011

   

 • Tin hay về khoa học công nghệ bổ sung kiến thức phổ thông về khoa học

  Đọc Truyện Huyền Huyễn Online

  Đọc Truyện Lịch Sử Online

  Đọc Truyện Quân Sự Online