• TIN TỨC & BÁO CÁO
 • Báo cáo TC 30.06.2017                                   
  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm
  Quyet dinh giai the shf                                     
  Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
  phuong an giai the                                           
  CBTT24-giai the shf                                         
  Cong bo thong tin                                            
  Nghi quyet DHDCD 2017                                  
  UY QUYEN ĐHCD 2017                                  
  Thu moi                                                          
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                    
  Giay dang ky hop DHCD 2017                          
  Chuong trinh DHCD                                          
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich             
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                          
  BC ty le an tai chinh 2016                                
  BCKT 2016                                                     
  Thông báo kết quả giao dịch
                                   
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                     
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                  
  BCTC ban nien soat xet 2016                            
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016               
  BCTLATTC 31122015                                   
  BCTC KToan 2015                                         
  BCTC30062015                                              
  BCTLATTC30062015                                      
  BCKQGD PSI của CĐNB                              
  BCKQGDSHB của người có liên quan       
  TBGDPSI Của CDNB                                     
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan       
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan   
  SHF BCTC da kiem toan 2014                    
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan          
  BCTC Q3 
  SHF _ BCTC bán niên 2014 soát xét 
  SHF BC  TLATTC bán niên soát xét 2014        

  Lưu chuyển tiền tệ quý II                                

  Cân đối kế toán quý II                                     

  Kết quả kinh doanh quý II                               

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính SHF 2013        

  Báo cáo tài chính SHF 31.12.2013-v3              

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Nguyễn Ngọc Nghị  

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư

  Lưu Nguyễn Chí Nhân                                    

  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông                      

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn  

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính 30-6-2013                

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính SHF - 31.12.2012     

  BCTC đã được xét 2013                                  

  Báo cáo tài chính SHF - 31.12.2012                 

  Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013            

  SHF vĩ mô tháng 12 năm 2012                         

  Thông báo SHF chuyển về 165 Bà Triêu            

  Giấy phép điều chỉnh số 55                             

  KQKDQ3.2012                                               
  SHF bản tin hàng tuần 09.10.2012                   

  SHF bản tin hàng tuần 17.09.2012                   
  SHF bản tin hàng tuần 27.08.12                       
  SHF bản tin hàng tuần 20.08.12                       
   
  Tin tức và Báo cáo ngày 13.8.2012                       
  August 6th newslettte
  r
                                       
  SHF newslett                                                  
  Thư mời họp DHCD lần thứ 5                           
  Uỷ quyền ĐHCD_2012                                      

 • QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • Với mục tiêu khai thác các cơ hội đầu tư trong ngắn hạn, SHF cung cấp cho khách hàng các lựa chọn đầu tư với mức lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chấp nhận rủi ro tương ứng trong từng giai đoạn.

  ỦY THÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

  SHF được ủy quyền toàn bộ trong việc thực hiện các quyết định đầu tư

  - Danh mục thu nhập:
    Hướng tới các nhà đầu tư tìm kiếm mức thu nhập lãi suất, mục tiêu bảo toàn vốn, thời gian đầu tư ngắn
    hoặc trung bình.

  - Danh mục cân bằng:
    Hướng tới các nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro cao hơn để có mức thu nhập cao hơn thu nhập lãi suất.
    Nhà đầu tư mong muốn đầu tư từ trung tới dài hạn và chấp nhận mức biến động giá trung bình.

  - Danh mục tăng trưởng:
    Hướng tới các nhà đầu tư mong muốn sự tăng trưởng vốn tối đa, chấp nhận mức rủi ro cao với khả năng
    biến động giá lớn. Thời hạn đầu tư dài hạn.

  ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỈ ĐỊNH

  SHF thực hiện đầu tư theo chỉ định của khách hàng. Các sản phẩm chính bao gồm:.

  - Đấu giá IPO
  - Đầu tư cổ phiếu niêm yết hoặc OTC
  - Đấu giá Trái phiếu Chính phủ hoặc Trái phiếu doanh nghiệp

  Số dư Tài sản ủy thác ngày 30/6/2011: 4.000 tỷ đồng
 • Tin hay về khoa học công nghệ bổ sung kiến thức phổ thông về khoa học

  Đọc Truyện Huyền Huyễn Online

  Đọc Truyện Lịch Sử Online

  Đọc Truyện Quân Sự Online